Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od 05.07 do 30.07.2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Aby oddać odpady na PSZOK należy umówić się telefonicznie: tel. 42 213 96 60, 42 213 96 76 wew.100

Osoba przywożąca odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Odpady OBOWIĄZKOWO muszą zostać posegregowane przed ich dostarczeniem.

Odpady należy przywieźć w workach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie prawidłowości dostarczonych odpadów.

Osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów i pojemników.   

Uwaga: Teren PSZOK jest monitorowany! Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Pabianice mieści się w Pabianicach przy ul. Łaskiej 13.

Prowadzący PSZOK: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

PSZOK czynny jest w każdy wtorek i czwartek od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę od 8:00 do 13:00.
 
Rodzaje odpadów jakie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • Papier;
 • Metal
 • Tworzywa sztuczne;
 • Opakowania wielomateriałowe;
 • Szkło;
 • Bioodpady stanowiące odpady komunalne;
 • Przeterminowane leki;
 • Chemikalia;
 • Zużyte baterie i akumulatory;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • Zużyte opony ( do rozmiaru 1250 x400’’);
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w objętości do 5 m3 rocznie na jedną nieruchomość;
 • Odpady tekstyliów i odzieży.

Na PSZOK nie będą przyjmowane:
 

 • Obuwie, pościel, kołdry
 • Elementy wypełnione materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna)
 • Odpady zawierające azbest
 • Zmieszane odpady komunalne
 • Smoła, papa, asfalt
 • Wata szklana
 • Popiół, żużel
 • Butle gazowe
 • Opony do samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych itp.
 • Szkło zbrojeniowe, hartowane, szkło okienne
 • Części samochodowe (elementy karoserii, wnętrza, zderzaki, reflektory, szyby samochodowe)
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
 • Odpady w opakowaniach cieknących
 • Porcelana, talerze, filiżanki itp.
 • Odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
 • Odpady pochodzące od mieszkańców innej gminy
 • Odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
 • Odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym
 • Zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, papą, styropianem, drewnem itp.)
 • Odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
 • Odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw

Czy przekazując odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych muszę za zapłacić?
 
Odpady do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie.
 
Kto może przekazać odpady do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 
Do Punktu przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pabianice. Osoby, które są zainteresowane bezpłatnym przekazaniem odpadów do PSZOK muszą okazać kserokopię złożonej deklaracji lub dowód opłaty za śmieci. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów, oraz dokumenty potwierdzającego miejsce zamieszkania, bądź prowadzenia działalności na terenie Gminy Pabianice.
 
Od kogo nie będą przyjmowane odpady na PSZOK?

 • Od osób zamieszkałych poza terenem Gminy Pabianice,
 • Od podmiotów gospodarczych (dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności)

Kto przyjmuje sprawy związane Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 
W sprawie PSZOK można kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Pabianicach (42) 213 96 60 pok. 16 oraz pracownikami Eko-Region Sp. z o. o. pod nr telefonu (42) 215 51 41, (42) 22 51 42


REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie gminy Pabianice

 
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pabianicach, ul. Łaska 13
2. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Pabianice.
3. PSZOK dla mieszkańców  gminy  Pabianice zlokalizowany jest na ul. Łaskiej 13, 95-200 Pabianice
4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości  zamieszkałych z terenu gminy Pabianice
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  Regulaminu.
 
§ 1
Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pabianice po okazaniu kserokopii złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub po okazaniu dowodu  uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
c) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
e) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
f) Odpady budowlano-rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w objętości do 5m3 rocznie,
g) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250 x400"),
h) Bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01,
i) Szkło o kodzie 15 01 07,
j) Tworzywa sztuczne o kodzie 15 01 02,
k) papier o kodzie 15 01 01.
l)odpady wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,
m) metale o kodzie 15 01 04,
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek o kodzie ex 20 01 99,
o) odpady tekstyliów i odzieży o kodach 20 01 10, 20 01 11.
 
§ 3
Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest:
- w każdy wtorek i czwartek od 08:00 – 16:00
- w każdą sobotę  od 08:00 – 13.00
 
§ 4

Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:
a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l,
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
f) Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3,
g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
h) Bioodpady stanowiące odpady komunalne  – kontener od 7 m3,
i) Szkło – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO),
j) Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA),
k) Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
 
§ 5
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.
 
§ 6
Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.
 
§ 7
Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu.