Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 399 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.307.2019. § 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 399 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 140.docx

DOCXZałącznik nr 2 140.docx

Wersja XML