Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. polegających na zwiększeniu dochodów w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXIII/176/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXX/224/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXX/224/2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXX/224/2020.docx

DOCXZałącznik nr 4 XXX/224/2020.docx

Wersja XML