Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/490/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz Uchwała Nr XXXVI/326/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/490/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/273/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XL/273/2021.docx

Wersja XML