Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa.
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego.
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ – Wzór wykazu osób,
PDFZałącznik Nr 9 - Link do postępowania i ID postępowania.

PDFInformacja o kwocie zarezerwowanej w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyniku postępowania

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy
 

Wersja XML