Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Postępowanie powyżej 130 tys złotych, tryb podstawowy wariant 1, składanie ofert zgodnie z instrukcją w SWZ,

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy dla części I
PDFZałącznik Nr 2a do SWZ – Projekt umowy dla części II
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania

PDFInformacja o kwocie zarezerwowanej w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I i części II
 

Wersja XML