Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane

Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem

Termin składania ofert: 2021-07-02 2021-07-08  09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia
ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa.
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego.
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ –  Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu robót budowlanych.
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ – Wzór wykazu osób,
PDFZałącznik Nr 9 do SWZ – Link do postępowania i ID postępowania.

DOCXInformacja o modyfikacji treści SWZ - pismo z 01.07.2021
PDFPrzedmiar robót - po modyfikacji z 01.07.2021

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 01.07.2021

PDFInformacja o kwocie w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wersja XML