Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 29 czerwca 2021 r. online o godz.10:00

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. i sprawozdań finansowych za rok 2020.
 8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2020 r.
 9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
 10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr XLVII/A/2021
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr XLVII/B/2021
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLVII/C/2021
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/D/2021
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/E/2021
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/F/2021
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała Nr XLVII/G/2021
  8. częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021 – Uchwała Nr XLVII/H/2021
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno - usługowych w Porszewicach – Uchwała Nr XLVII/I/2021
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – Uchwała Nr XLVII/J/2021
 12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 13. Komunikaty i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML