Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022

Znak sprawy: OKS.271.1.2021

Termin składania ofert: 2021-08-03 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Przebieg tras dowozu na mapach
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego.
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw.
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ – Wzór wykazu pojazdów.
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Link do postępowania i ID postępowania.

PDFInformacja o kwocie w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty po ponownym badaniu i ocenie ofert
 

 

 

Wersja XML