Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice

Numer referencyjny: OKS.271.2.2021

Termin składania ofert: 2021-08-23  2021-08-25 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia
ZIPZałącznik Nr 1do SWZ – Dokumentacja projektowa dla części I.
ZIPZałącznik Nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa dla części II.
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego.
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu robót budowlanych.
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ –  Link do postępowania i ID postępowania.

PDFOdpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz zmiana treści SWZ (20.08.2021 r.)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.08.2021 r.)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze oferty

PDFInformacja o unieważnieniu czynności z dnia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty z 7.10.2021

PDFInformacja o wyborze ofert z 11.10.2021 r.
 

 

Wersja XML