Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Kudrowice, która udzieliła pełnomocnictwa Gminie Pabianice do wykonywania w jego imieniu jako zamawiającego czynności przygotowania i przeprowadzenia postępowania

Numer referencyjny: DPP.271.6.2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4

Termin składnia ofert 08.10.2021 wg instrukcji opisanej w SWZ.

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego.

PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.

PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw.

PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania.

 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania
 

Wersja XML