Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku

Numer referencyjny: OKS.271.1.2022

 

Termin składania ofert: 2022-04-04 10:00  2022-04-06 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Pabianicach

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia
ZIPZał. nr 01 do SWZ - dokumentacja projektowa
DOCZał. nr 02 do SWZ - projekt umowy
DOCZał. nr 03 do SWZ - formularz oferty
DOCZał. nr 04 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
DOCZał. nr 05 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCZał. nr 06 do SWZ - o wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
DOCZał. nr 07 do SWZ - wykaz robót budowlanych
DOCZał. nr 08 do SWZ - wykaz osób
DOCXZał. nr 09 do SWZ - ID postępowania
DOCXZał. nr 10 do SWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
DOCZał. nr 11 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

PDFModyfikacja SWZ (24.03.2022)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.03.2022)
PDFOdpowiedź na zapytania do SWZ - 2022.03.24 (1)

DOCXModyfikacja SWZ - 01.04.2022
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia -01.04.2022

DOCZał. nr 03 do SWZ - formularz oferty (04.04.2022)
DOCXModyfikacja SWZ (04.04.2022)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.04.2022)
PDFOdpowiedzi na zapytania do SWZ (04.04.2022)

DOCXInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

 

 

Wersja XML