Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024

Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.

W związku z ilością złożonych wniosków w sprawie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła oraz w związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy na 2022 r. na ten cel kwoty 100 tysięcy złotych i planowaną sesją Rady Gminy Pabianice, na której planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 7 czerwca br. Przepraszamy za opóźnienie.

 

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane -

 - w terminie od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 

Nabór w 2022 r.:

Etap 1:  od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.

Na podstawie złożonych wniosków do dnia 16 maja 2022 r. powstanie lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie, telefonicznie oraz lista ta zostanie umieszczona na stronie Urzędu.

Etap 2: od 17 maja do 30 lipca 2022 r.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż:

1) dla kotłowni gazowej - 800 zł/kW;

2) dla kotłowni olejowej - 600 zł/kW;

3) dla ogrzewania elektrycznego - 400 zł/kW;

4) dla kotłowni na biomasę - 800 zł/kW;

5) dla pompy ciepła (OZE) - 1.250 zł/kW;

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT, poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji na:

1) zakup źródła ciepła;

2) montażu źródła ciepła;

3) wykonanie instalacji odprowadzania spalin;

4) wykonanie instalacji zasilającej źródło ciepła lub podajnika biomasy;

5) montaż zbiornika na gaz lub olej opałowy;

6) montaż zasobnika na biomasę;

7) wykonanie wymiennika gruntowego (dla gruntowych pomp ciepła);

Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;

2) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

3) koszty demontażu paleniska/kotła węglowego;

4) koszty modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. i instalacji elektrycznej;

5) koszty dokumentacji projektowej;

6) koszty zakupu gruntów;

7) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję, według następujących kryteriów:
1) wiek źródła ciepła ( kotła lub paleniska ) – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania których realizacja pozwoli na likwidację starszego kotła bądź paleniska;
2) termin realizacji inwestycji – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku złożenia wniosku, jednak nie później niż do 15 października tego roku.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

Uchwały Rady Gminy Pabianice:

PDF   Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źr.pdf

Wzory załączników do wniosku:

DOCXWzór wniosku
DOCWzór oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
DOCOświadczenie RODO
 

Wersja XML