Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223817-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Wozy strażackie
2022/S 084-223817
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
Numer referencyjny: DPP.271.2.2022

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia
DOCzał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DOCzał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy
DOCzał. nr 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego
DOCzał. nr 4 do SWZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
DOCzał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
DOCzał. nr 6 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających
DOCzał. nr 7 do SWZ - wzór wykazu dostaw
DOCzał. nr 8 do SWZ - ID postępowania
DOCzał. nr 9 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
DOCzał. nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

PDFWyjaśnienia do SWZ oraz modyfikacja SWZ z 17.05.2022 r.

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze oferty
 

Wersja XML