Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-03-2023 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Pabianice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1-18 Uchwały Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice oraz § 26 ust. 1 uchwalonych Statutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2591 z późń. zm: 2022 r. poz. 5606) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zebrania Wiejskie w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2023-2027 odbędą się w następujących sołectwach Gminy Pabianice:
1) Bychlew;
2) Gorzew;
3) Górka Pabianicka;
4) Hermanów;
5) Jadwinin - Władysławów;
6) Janowice - Huta Janowska;
7) Konin - Majówka;
8) Kudrowice;
9) Pawlikowice;
10) Petrykozy;
11) Piątkowisko;
12) Porszewice;
13) Rydzyny;
14) Szynkielew;
15) Świątniki;
16) Terenin;
17) Wola Żytowska;
18) Żytowice - Wysieradz

§ 2. Miejsce, termin i godzinę Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Pabianice określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie Zebrań Wiejskich wraz z porządkiem obrad zostanie podane do wiadomości mieszkańców danego sołectwa na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pabianice.
§ 6. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 342023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-03-2023 w sprawie wyborów Sołtysów i.pdf (281,42KB)

DOCXZałącznik nr 1 342023.docx (6,48KB)